BUY

CitySIM Tariff Details


Tariff details - CitySIM AfricaCall and SMS Rates (CitySIM Africa)

Country Incoming Call
[EUR / minute]
Outgoing Call
[EUR / minute]
Exept these countries
SMS
[EUR / SMS]
Local Call
[EUR / minute]
Call a CitySIM
[EUR / minute]
CitySMS
[EUR / SMS]
Special EU price
[EUR /minute]
Special EU price
[EUR /SMS]
Afghanistan
(extra: 0.15)
0.85 1.25 0.75 1.4 1.25 0.05 NA NA
Albania 0.19 0.75 0.15 0.75 0.75 0.05 NA NA
Algeria
(extra: 0.25)
0.19 0.75 0.85 1 0.75 0.05 NA NA
Andorra FREE 0.85 0.15 0.85 0.19 0.05 NA NA
Angola FREE 0.39 0.35 0.39 0.19 0.05 NA NA
Anguilla
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Antigua and Barbuda 1.25 1.75 0.55 1.75 1.75 0.05 NA NA
Argentina 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Armenia FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Aruba FREE 0.55 0.65 0.55 0.19 0.05 NA NA
Australia 0.19 0.69 0.15 0.69 0.69 0.05 NA NA
Austria FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Azerbaijan
(extra: 0.25)
0.35 0.85 0.15 1.1 0.85 0.05 NA NA
Bahamas 1.25 1.75 0.55 1.75 1.75 0.05 NA NA
Bahrain FREE 0.35 0.75 0.35 0.19 0.05 NA NA
Bangladesh FREE 0.55 0.35 0.55 0.19 0.05 NA NA
Barbados 1.25 1.75 0.65 1.75 1.75 0.05 NA NA
Belarus
(extra: 0.15)
FREE 0.75 0.15 0.9 0.19 0.05 NA NA
Belgium FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Belize
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Benin 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Bhutan 1.25 1.75 0.35 1.75 1.75 0.05 NA NA
Bolivia FREE 0.39 0.35 0.39 0.19 0.05 NA NA
Bosnia and Herzegovina
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.35 0.84 0.69 0.05 NA NA
Brazil FREE 0.39 0.35 0.39 0.19 0.05 NA NA
Brunei Darussalam 0.35 0.85 0.65 0.85 0.85 0.05 NA NA
Bulgaria FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Burkina Faso
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.35 0.84 0.69 0.05 NA NA
Cambodia 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Cameroon
(extra: 0.15)
0.35 0.85 0.65 1 0.85 0.05 NA NA
Canada FREE 0.25 0.15 0.25 0.19 0.05 NA NA
Cape Verde
(extra: 0.15)
FREE 0.55 0.35 0.7 0.19 0.05 NA NA
Cayman Islands 1.25 1.75 0.55 1.75 1.75 0.05 NA NA
Central African Republic
(extra: 0.85)
FREE 0.55 0.55 1.4 0.19 0.05 NA NA
Chad
(extra: 0.25)
FREE 0.55 0.55 0.8 0.19 0.05 NA NA
Chile FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
China FREE 0.55 0.15 0.55 0.19 0.05 NA NA
Colombia FREE 0.55 0.35 0.55 0.19 0.05 NA NA
Congo DR
(extra: 0.25)
FREE 0.55 0.35 0.8 0.19 0.05 NA NA
Cook Islands
(extra: 0.85)
0.85 1.25 0.65 2.1 1.25 0.05 NA NA
Costa Rica FREE 0.29 0.55 0.29 0.19 0.05 NA NA
Cote Divoire
(extra: 0.15)
FREE 0.69 0.35 0.84 0.19 0.05 NA NA
Croatia FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Cuba
(extra: 0.85)
1.65 2.15 0.85 3 2.15 0.05 NA NA
Cyprus FREE 0.25 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Czech Republic FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Denmark FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Dominica
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Dominican Republic 0.85 1.25 0.65 1.25 1.25 0.05 NA NA
Ecuador 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Egypt FREE 0.49 0.15 0.49 0.19 0.05 NA NA
El Salvador 0.19 0.69 0.15 0.69 0.69 0.05 NA NA
Equatorial Guinea
(extra: 0.15)
0.35 0.85 0.35 1 0.85 0.05 NA NA
Estonia FREE 0.25 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Ethiopia
(extra: 0.15)
0.85 1.75 0.75 1.9 1.75 0.05 NA NA
Faroe Islands
(extra: 0.15)
FREE 0.49 0.15 0.64 0.19 0.05 NA NA
Fiji
(extra: 0.25)
FREE 0.49 0.65 0.74 0.19 0.05 NA NA
Finland FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
France FREE 0.35 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
French Guiana FREE 0.35 0.05 0.35 0.19 0.05 NA NA
French Polynesia
(extra: 0.15)
0.19 0.85 0.55 1 0.85 0.05 NA NA
Gabon
(extra: 0.25)
0.19 0.69 0.55 0.94 0.69 0.05 NA NA
Gambia
(extra: 0.25)
0.55 1.25 0.85 1.5 1.25 0.05 NA NA
Georgia FREE 0.69 0.15 0.69 0.69 0.05 NA NA
Germany FREE 0.35 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Ghana
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.15 0.84 0.69 0.05 NA NA
Gibraltar
(extra: 0.15)
FREE 0.49 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Greece FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Greenland
(extra: 0.25)
0.35 0.69 0.55 0.94 0.69 0.05 NA NA
Grenada
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Guadeloupe
(extra: 0.15)
FREE 0.35 0.05 0.5 0.19 0.05 NA NA
Guatemala 0.19 0.69 0.15 0.69 0.69 0.05 NA NA
Guinea
(extra: 0.25)
0.19 0.69 0.35 0.94 0.69 0.05 NA NA
Guyana
(extra: 0.25)
FREE 0.39 0.65 0.64 0.19 0.05 NA NA
Haiti
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Honduras 0.19 0.69 0.15 0.69 0.69 0.05 NA NA
Hong Kong FREE 0.49 0.15 0.49 0.19 0.05 NA NA
Hungary FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Iceland FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
India 1.25 1.75 0.75 1.75 1.75 0.05 NA NA
Indonesia FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Iran 0.35 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Iraq 0.35 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Ireland FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Israel FREE 0.39 0.95 0.39 0.19 0.05 NA NA
Italy FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Jamaica
(extra: 0.15)
2.05 2.5 0.65 2.65 2.5 0.05 NA NA
Japan FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Jordan FREE 0.55 0.85 0.55 0.19 0.05 NA NA
Kazakhstan FREE 0.45 0.15 0.45 0.19 0.05 NA NA
Kenya FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Korea (South) FREE 0.29 0.55 0.29 0.19 0.05 NA NA
Kosovo FREE 0.69 0.35 0.69 0.19 0.05 NA NA
Kuwait FREE 0.35 0.75 0.35 0.19 0.05 NA NA
Kyrgyzstan FREE 0.75 0.55 0.75 0.19 0.05 NA NA
Latvia FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Lebanon FREE 0.49 0.55 0.49 0.19 0.05 NA NA
Liberia
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.35 0.84 0.69 0.05 NA NA
Liechtenstein
(extra: 0.85)
FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Lithuania FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Luxembourg FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Macao 0.35 0.69 0.55 0.69 0.69 0.05 NA NA
Macedonia
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.55 0.84 0.69 0.05 NA NA
Madagascar
(extra: 0.25)
0.55 1.25 0.35 1.5 1.25 0.05 NA NA
Malawi 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Malaysia FREE 0.55 0.55 0.55 0.19 0.05 NA NA
Maldives
(extra: 0.25)
1.65 2.15 0.65 2.4 2.15 0.05 NA NA
Mali
(extra: 0.25)
0.19 0.75 0.55 1 0.75 0.05 NA NA
Malta FREE 0.39 0.15 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Martinique
(extra: 0.15)
FREE 0.35 0.05 0.5 0.19 0.05 NA NA
Mauritius 0.85 1.25 0.65 1.25 1.25 0.05 NA NA
Mayotte
(extra: 0.85)
FREE 0.49 0.15 1.34 0.19 0.05 NA NA
Mexico 0.19 0.69 0.15 0.69 0.69 0.05 NA NA
Moldova FREE 0.49 0.35 0.49 0.19 0.05 NA NA
Monaco 0.19 0.75 0.55 0.19 0.75 0.05 0.19 0.05
Mongolia FREE 0.39 0.55 0.39 0.19 0.05 NA NA
Montenegro
(extra: 0.15)
FREE 0.75 0.15 0.9 0.19 0.05 NA NA
Montserrat 0.85 1.75 0.55 1.75 1.75 0.05 NA NA
Morocco
(extra: 0.25)
0.19 0.55 0.35 0.8 0.55 0.05 NA NA
Mozambique
(extra: 0.15)
FREE 0.55 0.35 0.7 0.19 0.05 NA NA
Myanmar
(extra: 0.15)
FREE 0.69 0.35 0.84 0.19 0.05 NA NA
Namibia
(extra: 0.15)
FREE 0.39 0.15 0.54 0.19 0.05 NA NA
Nepal 0.55 1.25 0.35 1.25 1.25 0.05 NA NA
Netherlands FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Netherlands Antilles FREE 0.49 0.55 0.49 0.19 0.05 NA NA
New Zealand FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Nicaragua
(extra: 0.15)
0.19 0.75 0.15 0.9 0.75 0.05 NA NA
Niger
(extra: 0.85)
FREE 0.55 0.35 1.4 0.19 0.05 NA NA
Nigeria FREE 0.55 0.35 0.55 0.19 0.05 NA NA
Norway FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Oman
(extra: 0.15)
FREE 0.69 0.55 0.84 0.19 0.05 NA NA
Pakistan 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Palestine
(extra: 0.15)
FREE 0.39 0.95 0.54 0.19 0.05 NA NA
Panama FREE 0.69 0.15 0.69 0.19 0.05 NA NA
Papua New Guinea
(extra: 0.85)
0.35 0.85 0.55 1.7 0.85 0.05 NA NA
Paraguay FREE 0.55 0.35 0.55 0.19 0.05 NA NA
Peru FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Philippines 0.35 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Poland FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Portugal FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Puerto Rico FREE 0.45 0.15 0.45 0.19 0.05 NA NA
Qatar FREE 0.55 0.75 0.55 0.19 0.05 NA NA
Romania FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Russian Federation FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Rwanda FREE 0.55 0.35 0.55 0.19 0.05 NA NA
Saint Kitts and Nevis
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Saint Lucia
(extra: 0.15)
1.65 2.15 0.55 2.3 2.15 0.05 NA NA
Saint Vincent and the Grenadines
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Samoa (Western)
(extra: 0.85)
1.25 1.75 0.65 2.6 1.75 0.05 NA NA
San Marino
(extra: 0.85)
FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Sao Tome and Principe
(extra: 0.85)
0.85 1.25 0.35 2.1 1.25 0.05 NA NA
Satelite Network - MCP
(extra: 2.45)
2.05 2.5 0.95 4.95 2.5 0.05 NA NA
Saudi Arabia FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Senegal
(extra: 0.15)
0.19 0.55 0.55 0.7 0.55 0.05 NA NA
Serbia
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.55 0.84 0.69 0.05 NA NA
Seychelles
(extra: 0.25)
2.05 2.5 0.55 2.75 2.5 0.05 NA NA
Sierra Leone
(extra: 0.25)
0.19 0.69 0.35 0.94 0.69 0.05 NA NA
Singapore FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Slovakia FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Slovenia FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
South Africa FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
South Sudan
(extra: 0.15)
FREE 0.55 0.55 0.7 0.19 0.05 NA NA
Spain FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Sri Lanka 0.55 1.25 0.55 1.25 1.25 0.05 NA NA
Sudan FREE 0.55 0.55 0.55 0.19 0.05 NA NA
Suriname 0.19 0.75 0.55 0.75 0.75 0.05 NA NA
Sweden FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Switzerland 0.19 0.75 0.15 0.75 0.75 0.05 NA NA
Syrian Arab Republic FREE 0.55 0.95 0.55 0.19 0.05 NA NA
Taiwan 0.55 0.85 0.35 0.85 0.85 0.05 NA NA
Tajikistan FREE 0.55 0.15 0.55 0.19 0.05 NA NA
Tanzania, United Republic of
(extra: 0.15)
FREE 0.55 0.75 0.7 0.19 0.05 NA NA
Thailand FREE 0.49 0.35 0.49 0.19 0.05 NA NA
Timor-Leste
(extra: 0.85)
0.35 1.25 0.65 2.1 1.25 0.05 NA NA
Tonga
(extra: 0.25)
1.25 1.75 0.65 2 1.75 0.05 NA NA
Trinidad and Tobago 1.25 1.75 0.65 1.75 1.75 0.05 NA NA
Tunisia
(extra: 0.25)
2.2 2.85 0.95 3.1 2.85 0.05 NA NA
Turkey FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
Turkmenistan 0.55 1.25 0.55 1.25 1.25 0.05 NA NA
Turks and Caicos Islands
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Uganda
(extra: 0.15)
0.19 0.69 0.35 0.84 0.69 0.05 NA NA
Ukraine FREE 0.39 0.15 0.39 0.19 0.05 NA NA
United Arab Emirates FREE 0.39 0.35 0.39 0.19 0.05 NA NA
United Kingdom FREE 0.29 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
United States FREE 0.39 0.35 0.39 0.19 0.05 NA NA
Uruguay 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Uzbekistan FREE 0.55 0.15 0.55 0.19 0.05 NA NA
Vanuatu
(extra: 0.85)
0.55 1.25 0.65 2.1 1.25 0.05 NA NA
Vatican FREE 0.39 0.05 0.19 0.19 0.05 0.19 0.05
Vietnam 0.19 0.69 0.35 0.69 0.69 0.05 NA NA
Virgin Islands, British
(extra: 0.15)
1.25 1.75 0.55 1.9 1.75 0.05 NA NA
Yemen FREE 0.69 0.55 0.69 0.19 0.05 NA NA
Zambia 0.35 0.85 0.35 0.85 0.85 0.05 NA NA
Zimbabwe
(extra: 0.25)
0.19 0.69 0.35 0.94 0.69 0.05 NA NA